Het bestuur

Gé Betjes (voorzitter)
Evelyn Hagedoorn (secretaris)
Jan Kleijn (penningmeester)
Johan van der Vaart (onderhoud)
Jacques Koning (archief)
Ab Hakvoort (koster)

Beheer

De kerk van Krommeniedijk wordt beheerd door de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk. Dit is een protestantse stichting als bedoeld in de Generale regeling Stichtingen (Ordinantie 11, artikel 27, lid 3) van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De Stichting bestaat sinds 27 februari 1989 en is in het leven geroepen toen de Hervormde Gemeenten van Krommenie en Krommeniedijk zijn samengegaan.

De Stichting stelt zich ten doel:

  • het in goede staat brengen en houden van de Hervormde Kerk te Krommeniedijk, teneinde deze als historisch monument te doen voortbestaan;
  • het doen functioneren van dit gebouw als kerk; en
  • het doen gebruiken van dit gebouw voor andere bestemmingen, die met de hierboven genoemde bestemming verenigbaar zijn.

De Stichting heeft een relatie met de PKN Gemeente Krommenie

Beleid

Beleidsplan voor de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk, periode 2020-2025

 

Vanuit haar statutaire doelstellingen richt het beleid van het bestuur van de Stichting zich op de volgende aandachtspunten:

  1. Het in eigendom hebben, het in goede staat houden van het gebouw van de voormalige “Hervormde Kerk te Krommeniedijk”,  als historisch monument.
  2. Het geschikt houden voor gebruik als kerk voor godsdienstuitoefening.
  3. Het beschikbaar stellen van het gebouw voor andere evenementen die echter wel verenigbaar dienen te zijn met het onder punt 2 genoemde gebruik.

De uitvoering zal zich richten op:

  1. Het onder publieke aandacht brengen van de kerk als geschikte locatie voor huwelijken, rouwdiensten, concerten, e.d. via perspublicaties, internet en folders.
  2. Middels regelmatige openstellingen van de kerk de bezoekers te informeren over de historie en de beschikbaarheid c.q. mogelijkheden van het gebouw.
  3. Het organiseren van concerten om daarmee binding, bekendheid en inkomsten te genereren.
  4. Het ontwikkelen van initiatieven om de lokale dorpsgemeenschap meer bij de kerk te betrekken.
  5. Het opzetten en aktueel houden voor een meerjaren-onderhoudsplan datondersteund wordt door een regelmatig terugkerend onderzoek van de Monumentenwacht.
  6. De mogelijkheden volgen en onderzoeken voor het verkrijgen van subsidies en donaties voor onderhoud en exploitatie.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 november 2021

ANBI & Financiën

De kerk van Krommeniedijk heeft een  ANBI status

Statutaire naam:

Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk
Kamer van Koophandel nummer: 41 231 869

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 06 83 86 16 39
E-mailadres: kerkvankrommeniedijk@outlook.com
Website: www.kerkvankrommeniedijk.nl
Postadres: Krommeniedijk 30, 1562 GL Krommenie

Donaties

De Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk is een ANBI geregistreerde instelling (door de Belastingdienst erkend als een instelling, waarvoor een schenkingsbijdrage aftrekbaar is).

Mocht u de kerk van Krommeniedijk willen steunen, dan kunt u dit doen door een bijdrage over te maken naar:
ING rekeningnummer NL 96 INGB 0000 1747 35
t.n.v. Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk
p.a. Krommeniedijk 30, 1562 GL Krommenie

Beloning

Toelichting vergoeding bestuur: Alle bestuursfuncties in de Stichting zijn onbezoldigd
Onkostenvergoeding bestuur: Gemaakte onkosten voor de Stichting worden vergoed tegen overlegging van het bewijs van de gemaakte kosten.
Beloningsbeleid vrijwilligers: Alle vrijwilligersactiviteiten voor de Stichting zijn onbezoldigd.
Onkostenvergoeding vrijwilligers: Gemaakte onkosten voor de Stichting worden vergoed tegen overlegging van het bewijs van de gemaakte kosten.

Financiën

Staat van baten en lasten van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk over 2022